מעבר לתפריט ראשי (מקש קיצור 2) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 3)

רשת מחסני תאורה מעניקה 2 שנות אחריות על הנברשות אשר ירכשו בחנויותיה בכפוף לתנאים ולסייגים שלהלן:

''נברשת'' לצורך אחריות זו, הינו גוף תאורה תקרתי, תלוי או צמוד, הכולל נורה אחת או יותר, ולמעט ספוטים או פלורסנטים. קבוצות המיון של הרשת, ביחס להגדרות ''נברשת'', ''ספוטים'' או ''פלורסנטים'', הן שתיקבענה לצורך סיווג גוף התאורה לצורכי תנאי אחריות אלה. האחריות כוללת אך ורק תיקון לצבע או לציפוי גוף הנברשת וכן תיקון של המנגנון החשמלי )חוטים, בתי מנורה ושנאים( של הנברשת, שנרכשה בחנויות הרשת במהלך 2 השנים שקדמו למועד הבאת הנברשת ע''י הלקוח למעבדת החברה לצורך מימוש האחריות, בכפוף להצגת חשבונית רכישה
אותנטית ע''י הלקוח הפונה, הנושאת, באופן ברור, את מועד רכישתה. הרשת לא תהיה אחראית על כל נזק אחר, מעבר למצויין לעיל, לרבות נזק עקיף, מכל מין וסוג שהוא. החברה תחזיק מלאי מספיק של חלקי חילוף לנברשות, במהלך תקופת האחריות. מבלי לפגוע באמור לעיל ולהלן, מובהר כי האחריות לא תחול על שבר, לרבות שבר זכוכית, קרע, פגם או נזק לאהיל, נזקי חלודה מקום בו בנברשת קיימים חלקים ממתכת והיא הותקנה בקרבת הים, נזקים שנגרמו כתוצאה מניקוי הנברשת בחומרי נקיון כלשהם ו/או הנובעים משימוש בנורות לא מתאימות
ו/או הנובעים ממתח בלתי יציב במקום ההתקנה ו/או הנובעים מאירוע חיצוני שאינו קשור ברשת לרבות תאונה, שריפה, הצפה, פגיעת ברק, תקלות ברשת החשמל ו/או הנובעים מנזק ברשלנות או זדון מצידו של הלקוח ו/ או מי שאינו מנציגי החברה. האחריות תחול אך ורק ככל ובמידה והנברשת הותקנה בתוך הבית ע''י חשמלאי
מוסמך ועפ''י הוראות היצרן ו/או הרשת. התקנה ו/או טיפול לקויים ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן והרשת ו/ או שלא בהתאם לתנאי אחריות אלה ו/או התקנת הנברשת מחוץ לבית ו/או החלפת רכיב כלשהו בנברשת שלא ע''י נציג מוסמך של הרשת - יביאו, באופן אוטומטי, לפקיעת האחריות עפ''י תנאים אלה. מובהר בזה במפורש כי מימוש האחריות יתבצע אך ורק ע''י פניית הלקוח לאחד מסניפי הרשת, והאחריות אינה כוללת פירוק או הרכבה של הנברשת במקום ההתקנה. על הלקוח החובה להביא את הנברשת לסניף הרשת, לצורך מימוש האחריות.

תוקף תנאי אחריות אלה הינו מתאריך 01.01.2018